Leveringsvoorwaarden

Al onze leveringen geschieden volgens "Voorwaarden Metaalunie".

METAALUNIEVOORWAARDEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin- gen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als op- drachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op- drachtgever. 1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekenin- gen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdracht- nemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op- drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van indu- striële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven ei- gendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtge- ver voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door op- drachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan- spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, bereke- ningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen reke- ning (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door op- drachtnemer bij benadering vastgesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uit- voeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeen- stemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, defini- tieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen de- ze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringspe- riode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ont- stane vertraging. 5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uit- voeringsperiode geeft in geen geval recht op schadever- goeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang 6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Inco- terms 2000; het risico van de zaak gaat over op het mo- ment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdracht- gever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtne- mer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren. 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge- bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op- drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging 7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op- drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aan- geleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver- plichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten wa- ren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is ver- hinderd zijn verplichtingen na te komen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leve- ranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard- bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblok- kades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na af- loop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ont- bonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op ver- goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci- ficaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over- eenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk- zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voor- zieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre- ven voorzieningen. 11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be- schadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdracht- gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals om- schreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor ver- traging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra op- drachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertra- ging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken- baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge- keurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te ma- ken aan opdrachtnemer. 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij op- drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop op- nieuw van toepassing. 12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgele- verde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdracht- gever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mo- gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver- goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclu- sief BTW) in rekening is gebracht. 13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desge- wenst tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder ande- re verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos- heid van hulppersonen of niet leidinggevende onderge- schikten van opdrachtnemer. 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten ge- volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewer- king opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. 13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra- ken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht- gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de over- eengekomen prestatie. 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con- structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze her- stellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her- steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demon- tage en montage van deze delen en de eventueel gemaak- te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van op- drachtgever. 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het be- werken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde perio- de in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewer- king. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet op- drachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanle- veren; - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 ge- noemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever- de zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terugge- zonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt; - de zaak vervangt; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instal- latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat op- drachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en op- drachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengeko- men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fa- brieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van op- drachtnemer heeft voldaan. 14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het ge- volg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door op- drachtgever of door derden. b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op za- ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repa- reren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het ge- brek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afge- nomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op- drachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik ma- ken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op- drachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant; b. bij termijnbetaling: - 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuur- datum. 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op- drachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestel- de termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Op- drachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op- drachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeis- baar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van beta- ling aanvraagt; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli- quideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de- ze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschul- digd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende ta- bel: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten ho- ger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op- drachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere ge- lijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs- uitoefening niet bezwaren. 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Op- drachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigen- domsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn ver- mengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever ver- plicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op- drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we- derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge- val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele- den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslech- ting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenko- men.

Contact De Groot Coding & Labelling

Over De Groot B.V.

Al sinds 1925 is de Groot BV actief in de verpakkings- en etiketteerbranche. Sinds 1970 richt het bedrijf zich op de etiketteertechniek, .. lees meer 

De Groot B.V.

  • Pascalweg 22, Culemborg, the Netherlands
  • +31 (0) 345 512 747
  • +31 (0) 345 520 376

Contact De Groot B.V.

  • Pascalweg 22, Culemborg
  • +31 (0) 345 512 747
  • +31 (0) 345 520 376
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.